Çocuk Hakları

ÇOCUK HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞININ
TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ
 
Çocuk Hakları Daire Başkanlığı şu birimlerden oluşmaktadır:
 

  • Çocuk Haklarının İzlenmesi ve Koordinasyonu Birimi
  • Çocuk Hakları Raporlama Birimi
  • Çocuk Hakları Tanıtım ve Bilinçlendirme Birimi
 
 
Çocuk Hakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a-) Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekreterya işlemlerini yürütmek.
b-) Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak.
c-) Çocuk Hakları Sözleşmesinin hükümlerinin, çocuklukla ilgili tüm alanlarındaki mevcut yasal, idari ve yapısal durumunun belirlenmesine yönelik takip çalışmaları yapmak, raporlamak ve ilgili makama sunmak.
ç-) Türkiye’de çocukla ilgili yasaların Çocuk Hakları Sözleşmesine uyumluluğunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
d-) Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca ulusal raporların hazırlanmasına yönelik resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, raporların hazırlanmasını ve uluslar arası platformda sunulması çalışmalarına katılmak.
e-) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek ihtiyari protokollerin(Çocuk Satışı, Pornografisi ve Fahişeliği Ek İhtiyari Protokolü, Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Edilmelerine İlişkin Ek İhtiyari Protokol ile bundan sonra imzalanacak olanlar) uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak.
f-) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiği(aile içi, kurumsal, basılı ve görsel medya vb.) durumlara ve koşullara ilişkin müdahale süreçlerini geliştirmek ve takip etmek.
g-) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilke ve hükümlerinin yetişkinler ve çocuklar tarafından öğrenilerek hayata geçirilmesine yönelik, tanıtım kampanyası, forum, konferans, kongreler, seminer, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek ve sonuçlarının ulusal düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ğ-) Çocuk haklarının toplumda bilinirliliği ve uygulanmasını sağlamaya yönelik, yazılı, görsel, internet ortamı vb. materyal hazırlamak/ hazırlatmak ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırmak.
h-) Her ilde oluşturulan Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri ve İl Yetişkin Komitelerinin çalışmalarına rehberlik etmek, düzenli toplantılar yapmak ve koordine etmek.
 
Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Belgeleri
1-Avrupa Konseyi Rehber İlkeler 2-Avrupa Konseyi Sözleşmeleri 3-Avrupa Konseyi Strateji Belgesi 4-Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları 5-Çocuk Katılımı Değerlendirme Aracı
Çocuk Haklarına İlişkin BM Belgeleri
1-Bireysel Bildirim Protokolü 2-BM Rehber İlkeler 3-Çocuk Hakları Sözleşmesi 4-Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografi İhtiyari Protokolü 5-Periyodik Raporların Şekli Ve İçeriğine İlişkin Genel Esaslar 6-Silahlı Çatışmalar İhtiyari Protokolü Ulusal Çocuk Hakları Raporları
 
1-Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografisine İlişkin Ülke Raporu 2-Silahlı Çatışmalar İhtiyari Protokolü 3-Sonuç Gözlemleri 4-Ulusal İkinci ve Üçüncü Rapor 5-Ulusal İlk Rapor Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi
 
1-Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2013-2017) Çocuk Hakları Broşür, Kitapçık